مهدی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی
آرشیو وبلاگ
      م.غنچه ()
  نویسنده: مهدی - ۱۳۸٤/٢/۱

اولين عمل جراحی برداشتن آپانديس(آپاندكتومی )توسط مك بورنی د رامريكا انجام شد و گزارش آن در سال ۱۸۸۹ ميلادی منتشر گرديد.اما اين عمل تا سال ۱۹۰۲ هنوز بصورت همه گير در نيامده بود . دراين سال ادوارد دوم پادشاه انگلستان مبتلا به آپانديسيت شدولی از انجا كه اين امر مصادف با جشن تاجگذاری وی بود درمقابل توصيه پزشك معالجش Sir fredrick treves برای انجام عمل جراحی مقاومت ميكرد.شاه به تروس گفت :من جشن تاجگذاری در پيش دارم

تروس پاسخ داد :اگر از عمل اجتناب كنيد اين مراسم خا ك سپاری شما خواهد شد.و بالاخره شاه قبول كرد و تحت عمل جراحی قرار گرفت و مراسم تا جگذاری نيز به تعويق افتادو البته شاه زنده ماند.....از ان تاريخ به بعد عمل جراحی آپاندكتومی بصورت همه گير در آمد و مورد قبول كليه جراحان قرار گرفت .

  نظرات ()
  نویسنده: مهدی - ۱۳۸٤/۱/٢۸

 

تا زنده هستيد خوشحال باشيد چون مدتی طولانی خواهيد مرد......!!!!

                                                             (ضرب المثل اسكاتلندي)

  نظرات ()
  نویسنده: مهدی - ۱۳۸٤/۱/٢٤

آدمی ساخته افكار خويش است ......

                                                فردا همان خواهد شد كه امروزمی انديشيده است

  نظرات ()
  نویسنده: مهدی - ۱۳۸٤/۱/٢۳

امروزه بيش از هرزمان ديگری راجع به رسالت مطبوعات مطلب ميخوانيم و ميشنويم .ارباب جرايد نيز كه از اين غائله البته برای خود هركدام هدفی دارند دراين ميان بيش از هميشه بر طبل ننه من غريبم بازی مينوازند و صدای وا مطبوعاتشان گوش كلك را كر كرده است .آيا براستی اين مطبوعات و رسانه ها امامان معصوم عصرما هستند؟؟آيا در مورد نقش خودشان در شكل دهی افكارعمومی دچار خودبزرگ بينی نشده اند؟

سال گذشته كتاب زيبا و جذابی خواندم كه هر چه درلابلای صفحات آن بيشتر جلو ميرفتم چونان نسيمی روح بخش باعث شادی و سرزندگی روح من ميشد.احساس سبكی و لذتی كه در پايان اين داستان به من دست داد وصف نشدنی است ...جذابيت داستان آن گونه بود كه همه اش وسوسه ميشدم بروم و فصل آخر داستان رابخوانم تا زودتر به سرانجام كار پی ببرم.اما آنچه اين كتاب را با پاراگراف اول من مرتبط ميسازد اين است كه اين كتاب داستانی است درمورد مطبوعات ....شايد با خواندن اين كتاب تا حدی ديدماراجع به مطبوعات بازتر شود.اگرچه اين كتاب يك داستان است اما همانطور كه نويسنده در آغاز نوشته است :افراد و اتفاقات اين داستان همگی تخيلی هستند.اگر آنچه نگاشته شده با شيوه عمل روزنامه نگاران روزنامه بيلد(يك روزنامه آلمانی پرتيراژ)شباهت دارد؛عمدی ويا اتفاقی نيست بلكه اجتناب ناپذير است .

كتاب آبروی از دست رفته كاترينا بلوم نوشته هاينريش بلاست و بوسيله حسن نقره چی به زيبايی تمام به فارسی ترجمه شده است .اين كتاب در ۱۳۳ صفحه و بوسيله انتشارات نيلوفر به قيمت ۱۲۰۰ تومان به چاپ رسيده است.

  نظرات ()
  نویسنده: مهدی - ۱۳۸٤/۱/۱٥

اين روزها مدام از رسانه ها واژه مردم به گوش ميرسد.براستی مردم كيستند.اين عوام الناس نسبت به قبل چه تغييری كرده اند؟از ديد روسا و مسئولين ممالك البته مردم نسبت به سده ها ی قبل قدری چموش تر شده اند!!! زبانشان درازتر شده و البته پايشان هم كه از گليم شان به مراتب درازتر!! اين توده های تكثير شدنی افسارگسيخته حسابی مايه دردسر شده اند .نميتوان بدون آنها بودچون در هرحال حكومتها با پول ماليات آنها است كه اداره ميشود و از طرفی اگر ميشد قدری جلوی دست و زبانشان را گرفت آنوقت بهشت برين حكام در همين دنيا متجلی ميشد....آخر بی انصاف ها در همه چيز هم صاحب نظرند .نه اينكه فكر ميكنند كه مثلا در رشته های مختلف علمی و غير علمی دارای مدرك و تحصيلات دانشگاهی هستند ديگر به خود اجازه ميدهند درهمه چيز اظهار نظر كنند.اصلا موی دماغ حكام شده اند.توقع شان هم كه گوش فلك را كر كرده است.آدم وقتی فكر ميكند ميبيند حكام سده های قبل چه كار راحتی داشته اند كه بر جماعتی گوسفندگونه حكومت ميكرده اند.....اما حالاديگر نميتوان قدم از قدم برداشت مگر اينكه انواع نظر وعقيده و كامنت است كه از گوشه و كنا ر شنيده ميشود....بيچاره حكام مترقی اين زمان كه چه زجری ميكشند از دست اين جماعت گوسفند گونه مدرن شده و مترقي!!! اما شايد هم باز اين برداشت و ديد من هم از همان افكار گوسفند گونه ناشی ميشود چرا كه هنوز هم ميبينيم مثلا دربسياری از كشورها يك نفر مادام العمر رئيس جمهور است و بعد هم با يك انتخابات و يا سازوكارهای فرمايشی پسرش به جای وی برتخت رياست جلوس ميفرمايد.......با اين حساب ظاهراهنوز هم مردم هماه گوسفندهای عهد قديم هستند با اين تفاوت كه ماشين سوار ميشوند ؛درس ميخوانند ؛مسابقات ورزشی برگزار ميكنند؛به دانشگاه ميروندو........عجب گوسفندهايی هستيم ما.....!!!!!

  نظرات ()
  نویسنده: مهدی - ۱۳۸٤/۱/۱۳

عيد نوروز ديگری آمد و رفت.و فردا ۱۳ فروردين است.سيزده بدر ......تا كنون چند سيزده بدر را بدر كرده ايم .چند سال عمر را تلف كرده ايم ...ای كاش ميشد امسال با اين سيزده همه نحسی وجودمان را هم بيرون ميكرديم ...و رخوت وسستی مان را...رفاه طلبی مان را.......ولنگاريمان را ....كاش از طبيعت درس ميگرفتيم ورويش هرساله آنرا الگو قرار ميداديم.....هر سال سبزه و گل به بار مينشيند ؛رشد ميكند ؛ثمرميدهد وباز باد خزان آنرا نابود ميكند وزمستان بيرحمانه همه چيز را دردل خاك مدفون ميسازد اما باز بهار ميرسد و روزازنو وروزی از نو......چه سرسخت است اين طبيعت ......در عين ملاطفت و مهربانی ؛درعين زيبايی ؛اما برای خودش قوانينی دارد واصولی كه از آن كوتاه نمی آيد؛تا كی را ديگر نميدانم اما احتمالا همانطوركه تا كنون ميليونها سال گذشته و اين اصول ثابت مانده است از اين به بعد هم همينطور خواهدبود......ميليونها و شايد ميلياردها سال.....اما ما چند سيزده بدر ديگر را نظاره خواهيم كرد........خدايا ببر اين نحسی را ازوجودمان

  نظرات ()
  نویسنده: مهدی - ۱۳۸٤/۱/۱۱

از جمله كتابهايی كه درسال ۸۳ خوانده ام كتاب *عادت می كنيم *نوشته زويا پيرزاد است كه توسط نشرمركز منتشر شده است.اين كتاب اكنون به چاپ پنجم هم رسيده است .از نكات جالب دراين رمان كه به نظر من بارزترين وجه داستان است تيزبينی و دقت نظر بيش از حد نويسنده دروصف جزئيات افراد و وقايع است .اين تيزبينی از انواعی است كه بدون شك زن بودن نويسنده در ايجاد ان نقش اساسی داردچرا كه مردان دربسياری اوقات دربيان جزئيات قادر نيستند با زنان رقابت كنند.اما انچه دراين رمان به نظرمن به عنوان دو نكته ضعف اساسی وجود دارد يكی سير بسيار كند وتدريجی داستان از شروع تا نقطه اوج است بطوريكه خواننده بايد تا اواسط داستان خودرا سلانه سلانه بدنبال وقايع داستان بكشدودرشروع داستان آنچنان جذابيتی ندارد كه خواننده را بدنبال خود بكشد.اماضعف اساسی دوم وجود رگه های قوی فمينيسم در داستان است بطوريكه مردان اين داستان (بجز پدر آرزو و سهراب خواستگار وی )همه دست و پا چلفتی يا دغل وسربار زنان هستند چيزی كه با دنيای واقعيت تفاوت و تناقض اساسی دارد و اين امر واقعی و قابل باور بودن داستان را برای خواننده با مشكل مواجه ميسازد....بايد منتظرماند و درداستانهای آينده ديد كه آيا اين خط فكری از طرف نويسنده هنوز هم دنبال خواهد شد يا خير...........

  نظرات ()
  نویسنده: مهدی - ۱۳۸٤/۱/۱٠

سلام

برای شروع فقط با جمله ای از ماکسيم گورکی شروع ميکنم :

خلاقيت يعنی اينکه به خود اجازه بدهيم که اشتباه کنيم .هنر يعنی اينکه کدام يک از اين اشتباهات را نبايد دور بيندازيم .

اين وبلاگ را برای اين آغاز ميکن که بهانه ای برای نوشتن باشد.بهانه ای برای اموختن .شناختن و شناساندن انچه که به نظرم زيبا ميرسد...

 

  نظرات ()
مطالب اخیر شکستگی استخوانهای صورت سیر تحول لب شکری مراقب پوست خود و کودکانتان باشید کودک مبتلا به نقص مادرزادی پزشکان و اقتصاد باز سازی پستان نتیجه عمل جراحی زیبایی تان را قبل از عمل ببینید بوتاکس چیست؟ صدمات غیر عمدی به کودکان
کلمات کلیدی وبلاگ بازسازی پستان (۱) براده ها (٥) بوتاکس (۱) بیماریهای ناخن (۱) پراکنده گویی ها (٢٥) پستان زیر بغلی (۱) پیوند نای (۱) تحریم های امریکا علیه ایران (۱) تست های روانشناسی (۱) تنگی مجرای ادرار (۱) توده زیر بغل (۱) تومور مارکر (۱) جراحی انکوپلاستیک (۱) جراحی پلاستیک و ترمیمی (۱) جراحی کیسه صفرا (۱) جوانسازی صورت (۱) حسین (۱) ختنه (۱) ختنه با حلقه (۱) ختنه نوزادی (٢) خطاهای پزشکی (۱) خورخه لوییس بورخس (۱) داستانک (۱) درد (۱) درد ناحیه مقعد (۱) درد ناحیه ناف (۱) درسهایی از انتخابات ریاست جمهوری دهم (۱) درم ابریژن (۱) رادیو (۱) راز (۱) رفع چین و چروک صورت (۱) رنج (۱) سایت پزشکی (۱) سرطان ریه (۱) سلولهای بنیادی (۱) سنگ کیسه صفرا (۱) سوختگی (٢) سوختگی با بنزین (۱) سینوس پیلونیدال (۱) سینوس مویی (۱) شخصیت ها (۸) شعر (۱) شقاق مقعد (۱) شکاف کام (۱) شکستگی فک (۱) شیوع (۱) صلح مسلح (۱) طولانی ترین خورشید گرفتگی قرن (۱) عدالت (۱) عشق (۱) علایم بیماری (۱) فتق (۱) فجایعی (۱) فواید ختنه (۱) فیشر آنال (۱) فیشر مقعد (۱) لاپاراسکوپی (۱) لایه برداری پوست (۱) لب شکری (۱) ماموپلاستی (۱) مبارزه با دخانیات (۱) مذهب (۱) مرگ (۱) مطالب پزشکی (۱) معرفی کتاب (٥) ملانوم (۱) موفقیت (۱) میکردودرم ابریژن (۱) میکرودرم ابریژن (۱) ن والقلم (۱) ناخن در گوشت رفته (۱) ناف (۱) نای (۱) نتیجه جراحی زیبایی (۱) نکات مهم سلامتی (۱) هرنی (۱) کدام متخصص (۱) کرم ضد آفتاب (۱) کوتاه کردن ناخن (۱) کیست مویی (۱)
دوستان من پزشكي الكترونيك Medscape میقات فردوس اطلاعات ورزشهای رزمی و دفاع شخصی(آقای جعفر صباحی راد) وبلاگ کلاس اولی ها شکر خند(تجربه مادر یک کودک مبتلا به لب شکری) کتابکده دکتر قاسم کیانی مقدم پرتال زیگور طراح قالب