اين روزها مدام از رسانه ها واژه مردم به گوش ميرسد.براستی مردم كيستند.اين عوام الناس نسبت به قبل چه تغييری كرده اند؟از ديد روسا و مسئولين ممالك البته مردم نسبت به سده ها ی قبل قدری چموش تر شده اند!!! زبانشان درازتر شده و البته پايشان هم كه از گليم شان به مراتب درازتر!! اين توده های تكثير شدنی افسارگسيخته حسابی مايه دردسر شده اند .نميتوان بدون آنها بودچون در هرحال حكومتها با پول ماليات آنها است كه اداره ميشود و از طرفی اگر ميشد قدری جلوی دست و زبانشان را گرفت آنوقت بهشت برين حكام در همين دنيا متجلی ميشد....آخر بی انصاف ها در همه چيز هم صاحب نظرند .نه اينكه فكر ميكنند كه مثلا در رشته های مختلف علمی و غير علمی دارای مدرك و تحصيلات دانشگاهی هستند ديگر به خود اجازه ميدهند درهمه چيز اظهار نظر كنند.اصلا موی دماغ حكام شده اند.توقع شان هم كه گوش فلك را كر كرده است.آدم وقتی فكر ميكند ميبيند حكام سده های قبل چه كار راحتی داشته اند كه بر جماعتی گوسفندگونه حكومت ميكرده اند.....اما حالاديگر نميتوان قدم از قدم برداشت مگر اينكه انواع نظر وعقيده و كامنت است كه از گوشه و كنا ر شنيده ميشود....بيچاره حكام مترقی اين زمان كه چه زجری ميكشند از دست اين جماعت گوسفند گونه مدرن شده و مترقي!!!18.gif اما شايد هم باز اين برداشت و ديد من هم از همان افكار گوسفند گونه ناشی ميشود چرا كه هنوز هم ميبينيم مثلا دربسياری از كشورها يك نفر مادام العمر رئيس جمهور است و بعد هم با يك انتخابات و يا سازوكارهای فرمايشی پسرش به جای وی برتخت رياست جلوس ميفرمايد.......با اين حساب ظاهراهنوز هم مردم هماه گوسفندهای عهد قديم هستند با اين تفاوت كه ماشين سوار ميشوند ؛درس ميخوانند ؛مسابقات ورزشی برگزار ميكنند؛به دانشگاه ميروندو........عجب گوسفندهايی هستيم ما.....!!!!!

/ 0 نظر / 10 بازدید