خداوند روستا را

بشر شهر را

و شاعران آرمانشهر را آفريدند ،که در خواب هم آنرا نديدند

سبزينه را ببينيدhttp://www.sabzine.com/

/ 0 نظر / 9 بازدید