عيد نوروز ديگری آمد و رفت.و فردا ۱۳ فروردين است.سيزده بدر ......تا كنون چند سيزده بدر را بدر كرده ايم .چند سال عمر را تلف كرده ايم ...ای كاش ميشد امسال با اين سيزده همه نحسی وجودمان را هم بيرون ميكرديم ...و رخوت وسستی مان را...رفاه طلبی مان را.......ولنگاريمان را ....كاش از طبيعت درس ميگرفتيم ورويش هرساله آنرا الگو قرار ميداديم.....هر سال سبزه و گل به بار مينشيند ؛رشد ميكند ؛ثمرميدهد وباز باد خزان آنرا نابود ميكند وزمستان بيرحمانه همه چيز را دردل خاك مدفون ميسازد اما باز بهار ميرسد و روزازنو وروزی از نو......چه سرسخت است اين طبيعت ......در عين ملاطفت و مهربانی ؛درعين زيبايی ؛اما برای خودش قوانينی دارد واصولی كه از آن كوتاه نمی آيد؛تا كی را ديگر نميدانم اما احتمالا همانطوركه تا كنون ميليونها سال گذشته و اين اصول ثابت مانده است از اين به بعد هم همينطور خواهدبود......ميليونها و شايد ميلياردها سال.....اما ما چند سيزده بدر ديگر را نظاره خواهيم كرد........خدايا ببر اين نحسی را ازوجودمان

/ 0 نظر / 10 بازدید