بهار

ميليونها سال از خلقت جهان مي گذرد و هر سال زمين درآغاز بهار رخت نو برتن مي كند و غبار از سرو روي خود مي شويد.ميليونها سال مي گذرد و در بهار روز نو مي شود .حكمت بي بديل الهي چنان نظمي در افكنده است كه اين قاعده هر سال تكرار گردد وخللي درآن وارد نشود.و امسال نيز چون هميشه بهار از راه رسيد و غبار از دل طبيعت زدود....

اياك نعبد است در زمستان فضاي باغ                   گويد بهار اياك نستعين.....

عيد نوروز مبارك


/ 0 نظر / 7 بازدید