بايد به جهان با چشمهای تازه نگاه كنيم .بايد به خودمان جور ديگری نظر كنيم .ما آزادتر از آن هستيم كه فكر ميكنيم.ما هنوز زندگی را شروع نكرده ايم .مردی را كه چراغ عقلش روشن شده باشد..خورشيد خاموشش فروزان شده باشد..ديگر نميتوان سركوب كرديا شكست داد.ما ميتوانيم از نو رويای اين دنيا را ببينيم و كاری كنيم كه اين رويا به واقعيت تبديل شود.آدمی زادگان خدايانی هستند پوشيده از خود. پسرم ..گرسنگی ما می تواند دنيا راعوض كند ..بهترش كند و دلپذير تر.كسانی كه فقط از چشمهای خود استفاده ميكنند نمی بينند.كسانی كه فقط از گوشهای خود استفاده ميكنند نمی شنوند .عشق ورزيدن مشكل تر است از مردن .اين مرگ نيست كه آدم ها بيش از هر چيز از آن می هراسند ..عشق است .قلب بزرگتر از يك كوه است .زندگی آدميزاد از اقيانوس عميق تر است.در بستر سنگلاخی روح ما ماهيان عجيب و هيولاهای دريايی و گياهان بسيار بزرگ زندگی ميكنند.كل تاريخ بشر در اصل قاره كشف نشده ای است در عمق روح ما......همه راه ها به سمت مرگ است اما بعضی از همين راههابه سمت چيزهايی است كه هيچ وقت تمام شدنی نيست.....

                                                   از كتاب :راه گرسنگان (برنده جايزه بوكر)

                                                    نوشته :بن اكری

                                               و ترجمه زيبای :جلال بايرام

/ 0 نظر / 11 بازدید