امشب را ميخواهم اما برای مردی بنويسم که ۸ سال هرگونه سختی و مرارت را به جان خريد تا به ما راه همزيستی مسالمت آميز را بياموزد .برای کسی که صدای مخالف را براستی پاس داشت و در صداقتش در آزادی خواهی کسی شک نکرد.به او تهمت زدند که فساد آورد !!اسلام را به خطر انداخت!!! ارزشهای دينی را بر باد داد!!!! اما هرگز نتوانستند برای آزادی خواهی اش حرفی بزنندو انگی به او بچسبانند....http://www.webneveshteha.com/weblog/?id=2146307297.......

/ 0 نظر / 9 بازدید