اگر می شد برای اندازه گيری خصائص انسانی هم ميزان و دستگاه اندازه گيری ساخت ،چه تحول عظيمی در زندگی بشريت ايجاد ميشد.مثلا اگر ميتوانستيم ميزان صداقت يک نفر را اندازه بگيريم ...يا ميزان وفای به عهد را ....يا مردانگی اش را....شجاعت وووو

اما اگر هم ميتوانستيم ،آيا انتخاب واحد اندازه گيری مشخصی راهم می شد برای انها تعيين کنيم ؟؟؟؟

/ 0 نظر / 9 بازدید