كودك

كودكان هميشه ميتوانند سه چيز را به بزرگتر ها بياموزند:

                  1. بي دليل شاد بودن

                  2 هميشه مشغول كاري بودن

                   3.فرياد كردن آنچه ميخواهند با صداي بلند.

/ 0 نظر / 9 بازدید