پست های ارسال شده در آبان سال 1388

ٍٍموفقیت

سه اصل برای رسیدن به موفقیت: ١.بیشتر از دیگران بیاموز ٢.بیشتر از دیگران کار کن ٣.کمتر از دیگران توقع داشته باش                                                                     ویلیام شکسپیر
/ 0 نظر / 31 بازدید