چند روز بيشتر به انتخابات رياست جمهوری باقی نمانده است و هنوزاين قضيه مشخص نيست كه آيا بايد در اين انتخابات شركت كنيم يا نه ...به كی رای بدهيم بهتر است ؟انتخاب بين كانديد های موجود تفاوتی درآينده كشور خواهد داشت يا خير ........

عجب بلبشويی است اين جهان سوم ....بيش از هركس هم خودمان دچار سردرگمی و حيرت شده ايم ....باز هم به يكی از آن دو راهی ها و شايد هم چند راهی های تصميم گيری رسيده ايم ..باز هم قضاوت را به آينده بايد بسپاريم تا بعد ها خودمان و شايدهم فرزندانمان در مورد درست بودن اين رفتار بتوانيم قضاوت كنيم ..

اما مسئله اين است كه شايد آن موقع خيلی دير باشد.....چه كنيم ای خدای بزرگ

راهی نشانمان ده تا نه ملعبه دنياپرستان شويم و نه مضحكه دين فروشان رياكار

/ 0 نظر / 14 بازدید