آدمی برده ابزار شده است .برای هر رشته علمی وفنی ابزارهای خاص خود را ساخته است که بدون آنها متخصصين اين رشته ها عملا قسمت عمده ای از توانايی خود را از دست ميدهند و مانند سربازی ميشوند که در صحنه نبرد جنگ افزار خود را گم کرده باشد .اما اين ابزار ساخته دست خود بشر است....انسان همانند مغزی است که برای اجرای مقاصد خود نياز به دست و پا داردو ابزار دست و پای اوست....

اگر قرار بود برای خودمان دست و پا بسازيم ....به چند تا از آنها قانع بوديم ؟؟؟

تصور آدمی با هزاران دست و پا34.gif

/ 0 نظر / 29 بازدید