تست روانشناسی

مجامع آموزش پزشکی انگلستان پیشنهاد داده اند که از این پس در ابتدای دوره تحصیلات پزشکی از داوطلبان ورود به این رشته تست های روانشاسی به عمل آید تا از سلامت روانی داوطلبین ورود به این رشته اطمینان حاصل کنند. این فکر به خودی خود بسیار جالب به نظر میرسد اما برای من این سوال مطرح میشود که چطور تا کنون به فکر کسی نرسیده است که این تست های روانشناسی را برای سایر مناسب حاکمیتی در کشورها نیز پیشنهاد دهد؟ امروزه برای مثال در کشور خود ما داوطلبان ورود به شوراهای شهر ـ مجلس شورای اسلامی ـ و یا داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از نظر سطح تحصیلات .سابقه کیفری.سابقه اجرایی .و اعتقاد به مبانی عقیدتی بررسی میشوند اما براستی هیچ کس این نیاز را احساس نمی کند که از این افراد یک تست روانشناسی به عمل آورد. در حالیکه به نظر میرسد اگر منصفانه قضاوت کنیم این جنبه قضیه نیز بسیار مهم است. آیا آنچه صدام حسین در عراق بر سر ملت خودش آورد براستی خواست قلبی او بود یا اینکه صدام یک بیمار روانی بود که لباس ریاست جمهوری عراق را بر تن کرده بود و پس از رسیدن به این مقام همه از ترس جان مجبور به اطاعت از او بودند؟ آیا خونریز های دیگر ی مانند هیتلر و یا چنگیز شخصیت های ضد اجتماعی نداشته اند؟ آیا امکان تکرار فجایعی که توسط چنین افرادی بر بشریت رفته است وجود ندارد؟ و ایا نمیتوان با انجام تست های روانشناسانه از بروز چنین فجایعی جلوگیری کرد؟ این سوالی است که نمیتوان به راحتی از آن عبور کرد .

/ 1 نظر / 8 بازدید

بسیار عالی بود ولی کو گوش شنوا ..؟؟؟؟