حدود دو ماه از استقرار دولت جديد در ايران ميگذرد.اين بار جناح چپی ها بدنبال مچ گيری هستندو مدام ناشی گريهای دولت را گوشزد ميكنند كه اين كار درست نيست و اين صحبت منافع ملی را بر باد ميدهد و.......تا همين دو ماه قبل اما قضيه عكس اين بود و جناح راست ،چپی های مست قدرت را متهم به سهل انگاری درحفظ ارزشهای دينی ميكردند و آنان را مايه از زوال دين مردم بر ميشمردند.اين دور تسلسل معيوب و اين سوء ظن به يكديگر بد جوری در نهاد همه ما نهادينه شده است .انگار كه كاری مهم تر از تخريب هم ديگر نداريم .هر كدام از ما فكر ميكند كه فقط خودش دانای كل است و ديگران يا نادانند و يا خائن  به وطن.....

فكر ميكنم تا اين مرض بد بينی درمان نشود هيچ كدام ما زندگی آرام و بی دغدغه را تجربه نخواهيم كرد.....

خواهد آمد آن روز؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

/ 0 نظر / 10 بازدید