اولين عمل جراحی برداشتن آپانديس(آپاندكتومی )توسط مك بورنی د رامريكا انجام شد و گزارش آن در سال ۱۸۸۹ ميلادی منتشر گرديد.اما اين عمل تا سال ۱۹۰۲ هنوز بصورت همه گير در نيامده بود . دراين سال ادوارد دوم پادشاه انگلستان مبتلا به آپانديسيت شدولی از انجا كه اين امر مصادف با جشن تاجگذاری وی بود درمقابل توصيه پزشك معالجش Sir fredrick treves برای انجام عمل جراحی مقاومت ميكرد.شاه به تروس گفت :من جشن تاجگذاری در پيش دارم

تروس پاسخ داد :اگر از عمل اجتناب كنيد اين مراسم خا ك سپاری شما خواهد شد.و بالاخره شاه قبول كرد و تحت عمل جراحی قرار گرفت و مراسم تا جگذاری نيز به تعويق افتادو البته شاه زنده ماند.....از ان تاريخ به بعد عمل جراحی آپاندكتومی بصورت همه گير در آمد و مورد قبول كليه جراحان قرار گرفت .

/ 0 نظر / 9 بازدید